Wandelsportvereniging

Koninklijke Marine

Statuten WsVKM

 

Vastgesteld op 08 september 1999 door:

Mr. D. Butijn

Notaris te Wieringen.

 

Gewijzigd op 06 september 2004 door:

Mr. F.G. van den Broek

Notaris te Graafstroom.

 

 

 

Naam.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam Wandelsport Vereniging Koninklijke Marine.

 

Zetel, oprichting en tijdsduur.

Artikel 2.

1.De vereniging is gevestigd in de gemeente Den Helder.

2.De vereniging is opgericht op zes januari negentienhonderd zesennegentig en is aangegaan

   voor onbepaalde tijd.

 

Doel.

Artikel 3.

1.De vereniging heeft als doel het beoefenen van de wandelsport.

2.De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a.     het organiseren en houden van wandeltochten;

b.     het deelnemen aan nationale en internationale wandeltochten;

c.     het verbreden in woord en geschrift van de juiste inzichten betreffende de wandelsport;

d.     het verstrekken van informatie over nationale en internationale tochten;

e.     het bevorderen van een goede samenwerking met andere wandelsportverenigingen;

f.      het behartigen van belangen, de wandelsport betreffende, van al haar leden;

g.     het bevorderen van een goede samenwerking met de wandelsportbonden.

 

Leden.

Artikel 4.

Leden van de vereniging kunnen zijn:

a.  Militairen van de Koninklijke Marine;

b.  Burgerambtenaren werkzaam bij de Koninklijke Marine;

c.  Personen met leeftijdsontslag of die vervroegd zijn uitgetreden genoemd onder categorie a of b;

d.  Echtgenote of echtgenoot en/of notarieel geregistreerde levenspartner, genoemd onder categorie

     a,b of c, welke in beide gevallen als zodanig zijn aangemeld en geregistreerd bij de stichting

     pensioenfonds ABP.

e.  Kinderen tot eenentwintig (21) jaar van leden genoemd onder categorie a, b, of c.

 

Ereleden en leden van verdienste.

Artikel 5.

1.  Ereleden zijn personen welke zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, zij   

     worden door de algemene ledenvergadering benoemd.

2.  Leden van verdienste zijn leden die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben

     gemaakt, zij worden door het bestuur benoemd.

 

 

 

 

 

Jaarlijkse bijdrage.

Artikel 6.

1   De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage waarvan de hoogte door de

     algemene leden vergadering zal worden vastgesteld.

2.  Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting

     tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3.  Leden dienen hun jaarlijkse bijdrage voor eenendertig oktober voorafgaande aan het     

     verenigingsjaar te hebben voldaan.

 

Einde lidmaatschap.

Artikel 7.

  1. Het lidmaatschap eindigt;

a.  Door overlijden van het lid;

             b.  Door schriftelijke opzeggen van het lid;

             c.  Voor leden als bedoeld in artikel 4.e, met ingang van het verenigingsjaar waarin de

                  leeftijd van eenentwintig (21) jaar wordt bereikt;

             d.  Door opzegging namens de vereniging.

                  Dit kan geschieden:

                  1.  Wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;

                  2.  Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te

                       laten voortduren. 

                  3.  Een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of

                       de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

        2.   Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

        3.   Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt voor eenendertig oktober van het

              lopende verenigingsjaar.

4.     Het lidmaatschap kan echter met onmiddellijke  ingang beëindigd worden indien van de

      vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

      voortduren.

5.     Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap op grond van 1d. wordt het lid schriftelijk

       in kennis gesteld met opgaaf van reden. Binnen een maand na kennisgeving van het besluit

       kan beroep worden aangetekend, te behandelen tijdens de eerstvolgende algemene

       ledenvergadering. Gedurende het beroep is het lid geschorst.

6.     Wanneer het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar eindigt vindt er geen restitutie van de

       jaarlijkse bijdrage plaats.

 

Bestuur.

Artikel 8.

1.  Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden. De benoeming geschiedt door de

     algemene ledenvergadering.

2.  Er kan een voordracht met een kandidaat bestuurslid worden gemaakt. Tot het opmaken van

     een voordracht zijn zowel het bestuur als vijf of meer leden bevoegd. De voordracht van het

     bestuur wordt bij de oproeping voor de ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf

     of meer leden voor de aanvang van de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden

     ingediend. Is er geen voordracht opgemaakt dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar

     benoeming.

 

Einde bestuurslidmaatschap – schorsing.

Artikel 9.

1.  Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. Het aftredende bestuurslid kan

     zich herkiesbaar stellen.

2.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts;

     a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

     b. Door schriftelijke opzegging van het bestuurslidmaatschap.

3.  Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of

     geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot

     ontslag, eindigt door het verlopen van die termijn.

 

 

 

 

Bestuursfunctie – Besluitvorming van het bestuur.

Artikel 10.

1.  De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

2.  Twee van de drie leden van het dagelijks bestuur zijn actief in dienst van de Koninklijke Marine.

3.  De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene leden vergadering.

4.  Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Uit de leden van

     het bestuur kunnen vervangers voor het dagelijks bestuur worden aangewezen.

5.  Van het verhandelde in elke vergadering wordt door of namens de secretaris een verslag

     gemaakt.

 

Bestuurstaak – Vertegenwoordiging.

Artikel 11.

1.  Het bestuur van de vereniging voert zijn bestuurstaak uit net inachtneming van deze statuten.

2.  Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is

     echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de

     bezetting van de vacatures aan de orde worden gesteld.

3.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak

     te laten uitvoeren door een commissie.

4.  Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van  overeenkomsten en de aanschaf van roerende

     zaken.

5.  Het bestuur mag besluiten tot:

     a.  Het aangaan van rechtshandelingen en verrichten van investeringen indien dit de financiële

          middelen van de vereniging niet te boven gaat.

     b.  Het huren van onroerende zaken.

     c.  Het optreden in gerechtelijke procedures.  

6.  De vereniging kan worden vertegenwoordigd door;

     a.  Het dagelijks bestuur;

     b.  Voorzitter of secretaris of penningmester plus twee leden van het bestuur;

     c.  Een door het bestuur gevolmachtigd persoon.

 

Jaarverslag – rekening en verantwoording.

Artikel 12.

1.  Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

2.  Het bestuur is verplicht van de financiële toestand van de vereniging een zodanige

     boekhouding te voeren dat te allen tijde haar bezittingen en verplichtingen kunnen worden

     vastgesteld.

3.  Het bestuur overlegt tijdens haar jaarlijkse algemene leden vergadering haar jaarverslag en

     doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lastenrekening   

     verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

4.  De algemene leden vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van onderzoek

     van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze

     commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de

     volgende algemene leden vergadering verslag uit.

5.  Verreist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige

     kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten adviseren.

6.  Het bestuur is verplicht aan de commissie van onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen

     te verschaffen, haar de kas en de bezittingen te tonen en inzage van de boeken en bescheiden

     van de vereniging te geven.

7.  De opdracht aan deze commissie van onderzoek kan te allen tijde door de algemene

     ledenvergadering worden herroepen, doch slechts met gelijktijdige benoeming van een nieuwe

     commissie van onderzoek.

8.  Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 minimaal tien jaar te

     bewaren.

 

 

 

 

   

 

      Algemene ledenvergaderingen.

Artikel 13.

1.  Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet

     door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.  Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt de algemene

      ledenvergadering gehouden. In de algemene ledenvergadering komen onder meer aan de

      orde:

      a.  Het jaarverslag en de verantwoording met het verslag van de commissie van onderzoek.

      b.  De benoeming van de commissie van onderzoek voor het volgend verenigingsjaar:

      c.  Voorziening in eventuele vacatures;

      d.  Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproep voor de leden

            vergadering.

3.  Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur die wenselijk

     acht.

4.  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijftien leden verplicht tot het

     bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier

     weken. Indien aan het verzoek binnen vier weken geen verzoek wordt gegeven, kunnen de

     verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17.

 

      Toegang en stemrecht.

Artikel 14.

1.  Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en ereleden van de vereniging.

2.  Over toelating van anderen dan leden en ereleden beslist de algemene vergadering.

3.  Elk lid van de vereniging, niet geschorst, heeft een stem.

4.  Elk lid kan zijn stem, als daarvoor een schriftelijke machtiging is, door een ander lid laten

    uitbrengen.

 

Voorzitterschap Verslag

Artikel 15.

1.  De algemene ledenvergadering worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn

     plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een der andere

     bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook deze wijze niet in het  

     voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ledenvergadering daarin zelf.

2.  Van het verhandelde in elke ledenvergadering wordt door de secretaris of een door de

     voorzitter daartoe aangewezen persoon verslag gemaakt, dat na goedkeuring door de

     eerstvolgende leden vergadering door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

 

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering.

Artikel 16.

1.  Het op de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat, een besluit   

     is genomen is beslissend. hetzelfde geldt voor de inhoud van een besluit over een niet                

     schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.  Wordt echter getwijfeld aan de juistheid van het in lid 1 bedoeld oordeel dan vindt er een

     nieuwe stemming plaats op verzoek van de meerderheid van de algemene ledenvergadering.

3.  Een stemgerechtigd lid heeft het recht hoofdelijk of schriftelijk stemming te eisen.

4.  Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene

     ledenvergadering genomen met meerderheid van stemmen.

5.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

6.  Indien bij een stemming over personen niemand de meerderheid heeft gekregen, heeft een

     tweede stemming plaats tussen de personen met de meeste stemmen, bij het staken van de

     stemmen volgt een derde schriftelijke stemming.

7.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet aangaande de verkiezing van personen,

     wordt het verworpen.

8.  Een stemming niet handelende over personen gebeurt mondeling, tenzij de voorzitter de

     voorzitter een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming gebeurt met ongetekende

     gesloten briefjes.

9.  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk.

 

 

 

 

Bijeenroepen algemene ledenvergadering

Artikel 17.

De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproep geschiedt

schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproep bedraagt minstens zeven dagen.

Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld, met inbegrip van het bepaalde in artikel 18.

 

Statutenwijziging.

Artikel 18.

1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een

     besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat

     aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. 

2.  Zij die de oproep tot de algemene ledenvergadering om de statutenwijziging hebben gedaan,

     moeten tenminste zeven weken voor de vergadering het voorstel aan de leden toezenden.

3.  Een besluit tot statutenwijziging heeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte temmen nodig

     in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd

     is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier

     weken daarna een tweede ledenvergadering bijeengeroepen gehouden, waarin over het

     voorstel dat in de vorige ledenvergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal

     aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van

     tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 

Ontbinding.

Artikel 19.

1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering.

2.  Het batig saldo na vereffening vervalt aan de leden. Ieder lid ontvangt een gelijk deel. Bij het

     besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden

     gegeven.

 

 

Huishoudelijk reglement.

Artikel 20.

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of statuten.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen

is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten

vastgesteld

Deze akte is in minuut verleden te Graafstroom op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte een concept akte te hebben ontvangen,

van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor de partijen uit de akte voortvloeien.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij,

notaris ondertekend.

 

Uitgegeven voor afschrift,

Mr F.G.van den Broek

Notaris te Graafstroom.

       06 september 2004.